پرایمر کاغذ دیواری یونیزه

ماده پرایمر زیرکار کاغذ دیواری

پرایمر زیرکار کاغذ دیواری RO1

محتوا در دسترس نیست.
تیم پشتیبانی در حال آماده سازی محتوای این محصول می‌باشد؛ لطفا بعدا مجدد مراجعه نمایید. صمیمانه از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

پرایمر کاغذ دیواری یونیزه
خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی
درجه قلیایی
رنگ

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

پرایمر کاغذ دیواری یونیزه