محتوا در دسترس نیست.
خواص فیزیکی و شیمیایی محصول
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
اندازه ذرات
رنگ

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.

متاسفانه محتوا در دسترس نیست.

پرایمر زیرکار کاغذ دیواری یونیزه رومولو در بسته بندی های 4 و 10 لیتر تولید و عرضه می گردد.