این نوع سیمان یونیزه که پایه تشکیل دهنده آن سیمان معدنی است، با فناوری جدید شرکت رومولو، یون مواد در آن فعال شده و بصورت یکپارچه فعالیت می نمایند، که باعث افزایش کیفیت نسبت به پودرهای سیمان مشابه می شود.

Button

این نوع پودر سنگ جوشقان یونیزه به دلیل سبک سازی و فعال شدن یون مواد آن، کیفیتی غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان دارد با فناوری جدید شرکت رومولو و فعال شدن یون مواد در آن، بصورت یکپارچه عمل می کند، و دارای کیفیتی بیشتر از پودرهای سنگ جوشقان مشابه می باشد.

Button

این نوع گچ سه سرنده یونیزه به جهت سبک سازی و فعال شدن یون مواد، کیفیتی غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان دارد. گچ سه سرنده رومولو در دو کیسه مجزا به جهت جلوگیری از جذب رطوبت، حمل آسان، از بین نرفتن در مجاورت باران و خورشید بسته بندی می گردد.

Button