سیمان پرتلند

پودر درزگیری کناف یونیزه با کیفیت رقابتی بصورت یکدست تولید شده و در بسته بندی های 2 و 5 15 کیلویی در بازار پخش و به کشور های مختلف صادرات می گردد. این نوع پودر درزگیر یونیزه به جهت سبک سازی و فعال شدن یون مواد، دارای کیفیت غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان می باشد.

Button

پودر ماستیک کناف یونیزه با کیفیت رقابتی بصورت یکدست تولید شده و در بسته بندی های 2 و 5 15 کیلویی در بازار پخش و به کشور های مختلف صادرات می گردد. این نوع پودر درزگیر یونیزه به جهت سبک سازی و فعال شدن یون مواد، دارای کیفیت غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان می باشد.

Button

پودر بتونه نقاشی یونیزه با کیفیت رقابتی بصورت یکدست تولید شده و در بسته بندی های 2 و 5 15 کیلویی در بازار پخش و به کشور های مختلف صادرات می گردد. این نوع پودر بتونه نقاشی یونیزه به جهت سبک سازی و فعال شدن یون مواد، دارای کیفیت غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان می باشد.

Button

پودر مل نقاشی یونیزه با کیفیت رقابتی بصورت یکدست تولید شده و در بسته بندی های 2 و 5 15 کیلویی در بازار پخش و به کشور های مختلف صادرات می گردد. این نوع پودر مل نقاشی یونیزه به جهت سبک سازی و فعال شدن یون مواد، دارای کیفیت غیرقابل رقابت با سایر تولید کنندگان می باشد.

Button