متاسفانه محتوا در دسترس نیست. تیم فنی رومولو درحال تهیه محتوا این محصول می‌باشد.
خواص فیزیکی و شیمیایی
وزن مخصوص 2.1gr/cm3
حالت فیزیکی پودر
PH 14
رنگ سفید

متاسفانه محتوا در دسترس نیست. تیم فنی رومولو درحال تهیه محتوا این محصول می‌باشد.

متاسفانه محتوا در دسترس نیست. تیم فنی رومولو درحال تهیه محتوا این محصول می‌باشد.

متاسفانه محتوا در دسترس نیست. تیم فنی رومولو درحال تهیه محتوا این محصول می‌باشد.

متاسفانه محتوا در دسترس نیست. تیم فنی رومولو درحال تهیه محتوا این محصول می‌باشد.