محتوا در دسترس نیست.
خواص فیزیکی و شیمیایی
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
رنگ
PH
یون کلرید

محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

روغن الیف بتونه یونیزه رومولو در بسته‌بندی های لیتر و گالن تولید و عرضه می گردد.