محتوا در دسترس نیست.

خواص فیزیکی و شیمیایی
وزن مخصوص
حالت فیزیکی مایع
رنگ
PH
یون کلرید

محتوا در دسترس نیست.
بخش فنی در اسرع وقت محتوا این محصول را تهیه و ارائه می‌نماید.

محتوا در دسترس نیست.

محتوا در دسترس نیست.

رنگ جدولی یونیزه رومولو در بسته‌بندی های حلب ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد.